TARİHÇE » Dernek

Dernek

 

 

 

1952 yıllığından bir hatıra...

 

 

Avusturya Lisesi mezunlarının bir dernek kurma çabaları ilk olarak 1950 yılında kurulan Sankt Georg Avusturya Okullarından Yetişenler Cemiyeti adı altında gerçekleşmiştir.  Bu dernek, 1960 askeri müdahalesinin ardından kapanmıştır.

1962 yılında Sankt Georg Avusturya Kız ve Erkek Liseleri Mezunları Derneği ismiyle kurulan dernek, 1972 askeri muhtırasının ve 1980 askeri müdahalesinin ardından iki kez daha faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır.

1985 yılında Avusturya Liseliler Derneği adını alan şimdiki derneğimiz, faaliyetlerine o günden bu güne kesintisiz devam etmiştir.

İlk kurulan derneğin başkanı, AL ‘49 mezunlarından Suat Yalkın’ın 1952 yıllığına yazdığı yazıyı buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz:

SANKT GEORG AVUSTURYA OKULLARINDAN
YETİŞENLER CEMİYETİ

Ayni ilim müessesinden feyz alıp, ayni sıralarda okuyan, bazen ayni hocalardan ders almış bulunan mektep mezunlarının, mektep hayatlarında hocaları ve arkadaşları ile geçirdikleri, bütün hayatları boyunca anmaktan zevk alacakları ne tatlı hatıraları vardır. Mektep sıralarında başlıyan, menfaat hislerinden uzak, samimi duyguların tevlit ettiği arkadaşlık, okul hayatından sonra dahi devamı arzulanan vefalı bir dostluk yaratır. Mektebi bitirerek hayata atılan bir genç kendisine dünkü mektep arkadaşları olan en yakın dostlar ve eski hocaları bulunan değerli ağabeyler kazanmış olarak iş hayatına başlamış olur. Ancak bunun için okuldan ayrılan talebenin hocaları ve arkadaşları ile ittisalinin kaybolmaması lâzımdır. Bu ise eski talebelerin gerek yekdiğeri ve gerek hocaları ile okul sıralarında başlıyan arkadaşlık ve kardeşlik münasebetinin okuldan sonra da devamın temin, ayni mektepten yetişenlerin fikirlerini ve faaliyetlerini kazanç paylaşmak gayesi gütmeksizin birleştirmeleri, hülâsa bir cemiyet kurmaları ile mümkün olur.

Bizim cemiyetimiz, nizamnamesinde vazedilen hükümler ile okuldan yetişenlerin asli ve mektep hocalarının hami âza olarak cemiyete katılabilmelerini ve bu suretle Sankt Georg’lu eski talebe ve hocalar topluluğunun yaratılmasını imkân altına almış bulunmaktadır. Tüccarları, sanayicileri, üniversite ve okullardaki tedris üyeleri, Büyük Millet Meclisimizde millet vekili ile memleketimizin kültür, sanayi ve ticaret hayatındaki binlerce münevverlerden terekküp edecek eski Sankt Georg’lular topluluğunun manevi imkânlarından istifade suretiyle cemiyetimizin ifa edebileceği başka hizmetler de vardır. Her Sankt Georg’luyu tatmin edecek bir lokal bulunması, çeşitli meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kütüphane tesisi, muhtelif spor faaliyetlerinin ifasını mümkün kılacak mahal temini, yüksek tahsil yapacak Taşralı Sankt Georg’luları çatısı altında toplıyacak bir yurt inşası, ifası planlanan hizmetlerin maddi vasıtaları olacaklardır. Nizamnamesiz “Sankt Georg’lular arasında sosyal yardımlaşmayı temin” ibaresile bu hususları derpiş etmiş bulunmaktadır.

Nizamnamemizde cemiyetin gayesi meyanında zikredilen “Halen okulda veya yüksek tahsilde talebe bulunan fakir öğrencilere yardımı hasta olanlara muavenet” hususu okulda veya yüksek tahsilleri esnasında sıkıntıya düşebilecek bir Sankt Georg’lu ağabeylerine güvenebileceğini ifade eden bir hükümdür.

Nizamnamemiz bu hükümle cemiyete ayni zamanda eski Sankt Georg’lular ile yeni yetişmekte olanlar arasındaki münasebetlerde bir köprü vazifesini görmek mükellefiyetini tahmil etmiş bulunmaktadır.

Muhtasar olarak gayesini izaha çalıştığımız cemiyetimiz, 14 Kasım 1950 tarihinde dokuz eski Sankt Georg’lu tarafından kurulmuş bulunmaktadır. Kurulduğu günden beri ciddiyet ve samimiyeti şiar edilerek ulvi gayenin tahakkuku için azimle çalışılmış ve bunun neticesi olarak bugün 80 eski Sankt Georg’lu cemiyetin gayesi etrafında toplanmıştır. Bu suretle manevi ve maddi imkânları genişliyen cemiyet bundan sonra gayeye daha fazla hizmet edebilecek durum ihraz etmiş bulunmaktadır.

MUHTEREM SANKT GEORG’LU,

Gayenin tahakkuku, Sankt Georg’lular tesanüdü cemiyetinin taşıdığı isme lâyık olması için sen de cemiyetine âza ol.   

Bu güne kadar sana âzalık için teklifte bulunmadıksa bunun adresini tespit edememekten başka bir sebebini arama.

Cemiyetine katılarak idealine hürmet, davana bağlılık, arkadaşlarına merbutiyet, mektebine alâka, hocalarına saygı, hatıralarına sadakatini ispat et.

Aldığın Sankt Georg kültüründen bunu bekliyoruz.

                                                                                                                    Cemiyet Başkanı
                                                                                                                        Suat Yalkın 

Cemiyet Merkezi:
Beyoğlu, Meşrutiyet Caddesi No: 87

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT